شرکت حمل و نقل بین المللی ره تاش توس : صفحه اصلی
شرکت حمل و نقل بین المللی ره تاش توس

در دهه اخیر قرن بیستم در افغانستان و استقلال کشورهای آسیای میانه ، فعالیت تجاری و ترانزیت کالا به این کشورها آغاز و مسیر آبهای آزاد از بندرعباس به این کشورها به عنوان نزدیک ترین ، امن ترین و به صرفه ترین مسیر انتخاب و تجارت دنیا به این کشورها شروع گردید.
استان خراسان در کشور جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت جغرافیایی و همجواری و مشترکات فرهنگی و زبانی که با این کشورها داشت و با دارا بودن مرزها و گمرکات خروجی سهم به سزایی در ترانزیت کالا داشته و در ابتدای باز شدن این مرزها رشد قابل توجهی را حمل و نقل بین المللی به این کشورها شاهد بودیم به طوری که به سرعت و با افزایش تقاضای ترانزیت بنا به ضرورت شرکت های حمل و نقل شکل گرفته و فعالیتشان را آغاز نمودند.                         بیشتر
 
 
Footer