لیر ترکیه


 
لیره ترک (نشان:Turkish lira با کد ایزوی 4217 TRY) یکای پول کشورهای ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی می‌باشد. یکای زیرین لیره کروش می‌باشد. هر صد کروش مساوی یک لیره می‌باشد. چاپ پول در ترکیه بر عهده به بانک مرکزی ترکیه می‌باشد. از تاریخ۳۱ ژانویه ۲۰۰۵ صفر از چرخش پولی پاک شد و از آن پس به آن لیره ترک جدید یا YTL (به ترکی استانبولی: Yeni Türk lirası) گفته شد؛ و از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹ از YTL به TL تغییر کرد. تاکنون بر روی پولبرگ‌های لیره فقط نگاره آتاتورک و عصمت اینونو نقش بسته‌اند. البته عصمت اینونو فقط یک رئیس جمهور بین سالهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۰ بود. 

5 لیر: 5 Lira - Turkey (2009)5 Lira - Turkey (2009)  
 
سری 3 - 2009
 
10 لیر: 10 Lira - Turkey (2009)10 Lira - Turkey (2009)  
 
سری 3 - 2009
 
20 لیر: 20 Lira - Turkey (2009)20 Lira - Turkey (2009)  
 
سری 3 - 2009
 
50 لیر: 50 Lira - Turkey (2009)50 Lira - Turkey (2009)  
 
سری 3 - 2009
 
100 لیر: 100 Lira - Turkey (2009)100 Lira - Turkey (2009)  
 
سری 3 - 2009
 
200 لیر: 200 Lira - Turkey (2009)200 Lira - Turkey (2009)  
 
سری 3 - 2009
 
اسکناسهای سری 2005 - از رده خارج
1 لیر: Tue-1-Lirasi-V-2005Tue-1-Lirasi-R-2005
از ژانویه 2005 شش صفر از لیر حذف شد
Tue-1-Lirasi-V-2005
 = 
Tue-1000000-Lirasi-V-2
 
سری 2 - 2005
یک میلیون لیر قدیم 1984 = یک لیر جدید 2005
5 لیر: Tue-5-Lirasi-V-2005Tue-5-Lirasi-R-2005  
 
سری 2 - 2005
 
10 لیر: Tue-10-Lirasi-V-2005Tue-10-Lirasi-R-2005  
 
سری 2 - 2005
 
20 لیر: Tue-20-Lirasi-V-2005Tue-20-Lirasi-R-2005  
 
سری 2 - 2005
 
50 لیر: Tue-50-Lirasi-V-2005Tue-50-Lirasi-R-2005  
 
سری 2 - 2005
 
100 لیر: Tue-100-Lirasi-V-2005Tue-100-Lirasi-R-2005  
 
سری 2 - 2005
 
اسکناسهای سری 1984 - 2004 - از رده خارج
توجه نکته مهم:
از ژانویه 2005 شش صفر از لیر حذف شد
Tue-1-Lirasi-V-2005
 = 
Tue-1000000-Lirasi-V-2
 
یک میلیون لیر قدیم 1984 = یک لیر جدید 2005
10 لیر: Tue-10-Lirasi-V-1Tue-10-Lirasi-R-1 Tue-10-Lirasi-V-2Tue-10-Lirasi-R-2
 
سری 1 - (1984-2002)
سری 1 الف - (1984-2002)
100 لیر: Tue-100-Lirasi-V-1Tue-100-Lirasi-R-1  
 
سری 1 - (1984-2002)
 
500 لیر: Tue-500-Lirasi-V-1Tue-500-Lirasi-R-1  
 
سری 1 - (1984-2002)
 
1000 لیر: Tue-1000-Lirasi-V-1Tue-1000-Lirasi-R-1  
 
سری 1 - (1984-2002)
 
5000 لیر: Tue-5000-Lirasi-V-1Tue-5000-Lirasi-R-1 Tue-5000-Lirasi-V-2Tue-5000-Lirasi-R-2
 
سری 1 - (1984-2002)
سری 1 الف - (1984-2002)
10000 لیر: Tue-10000-Lirasi-V-1Tue-10000-Lirasi-R-1 Tue-10000-Lirasi-V-2Tue-10000-Lirasi-R-2
 
سری 1 - (1984-2002)
سری 1 الف - (1984-2002)
20000 لیر: Tue-20000-Lirasi-V-1Tue-20000-Lirasi-R-1 Tue-20000-Lirasi-V-2Tue-20000-Lirasi-R-2
 
سری 1 - (1984-2002)
سری 1 الف - (1984-2002)
50000 لیر: Tue-50000-Lirasi-V-1Tue-50000-Lirasi-R-1 Tue-50000-Lirasi-V-2Tue-50000-Lirasi-R-2
 
سری 1 - (1984-2002)
سری 1 الف - (1984-2002)
100000 لیر: Tue-100000-Lirasi-V-1Tue-100000-Lirasi-R-1 Tue-100000-Lirasi-V-2Tue-100000-Lirasi-R-2
 
سری 1 - (1984-2002)
سری 1 الف - (1984-2002)
250000 لیر: Tue-250000-Lirasi-V-1Tue-250000-Lirasi-R-1 Tue-250000-Lirasi-V-2Tue-250000-Lirasi-R-2
 
سری 1 - (1984-2002)
سری 1 الف - (1984-2002)
500000 لیر: Tue-500000-Lirasi-V-1Tue-500000-Lirasi-R-1 Tue-500000-Lirasi-V-2Tue-500000-Lirasi-R-2
 
سری 1 - (1984-2002)
سری 1 الف - (1984-2002)
1000000 لیر: Tue-1000000-Lirasi-V-1Tue-1000000-Lirasi-R-1 Tue-1000000-Lirasi-V-2Tue-1000000-Lirasi-R-2
 
سری 1 - (1984-2002)
سری 1 الف - (1984-2002)
5000000 لیر: Tue-5000000-Lirasi-V-1997Tue-5000000-Lirasi-R-1997  
 
سری 1 - (1997)
 
10000000 لیر: Tue-10000000-Lirasi-V-1999Tue-10000000-Lirasi-R-1999  
 
سری 1 - (1999)
 
20000000 لیر: Tue-20000000-Lirasi-V-2001Tue-20000000-Lirasi-R-2001  
 
سری 1 - (2001)